top of page

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) Aarhus og foreningens

internationale navn er Surgical Association of Danish Medical Students at Aarhus University. 

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for kirurgi generelt og alle de kirurgiske specialer samt 

forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse. Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem 

kurser og foredrag. 

 

§ 3 Hjemsted  

Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet, Medicinerhuset, Ole Worms Allé 1161, 8000 Århus C. 

 

 § 4 Medlemmer  

  Som medlemmer optages: 

 Type 1: Lægestuderende ved Aarhus Universitet. Kun disse medlemmer har stemmeret ved 

 foreningens generalforsamling og møder. 

 Type 2: Støttemedlem. Ingen stemmeret. 

 Type 3: Firmamedlem/støttemedlem. Disse har ingen stemmeret. Deres kontingent fastsættes af 

 generalforsamlingen og kan herudover aftales individuelt med bestyrelsen. Med et 

 firmamedlemsskab følger normalt retten til et logo og link til deres hjemmeside på foreningens 

 hjemmeside. Præsentation af produkter og lign. kan aftales, men foreningen er ikke forpligtet til at 

 medvirke til dette. 

 

§ 5 Kontingent  

Medlemskab i SAKS købes for 150 kr. og har ingen øvre tidsbegrænsning. Beløbet gælder derfor som minimum den fulde studietid, også inklusive eventuelle orlovsperioder. Engangsbetaling af dette beløb sikrer adgang til SAKS’ kurser og foredrag, samt stemmeret til generalforsamling og mulighed for at deltage aktivt i SAKS’ kirurgi-fremmende arbejde.

 

 § 6 Bestyrelsen  

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges for et år af gangen på 

 foreningens ordinære generalforsamling. Kun type 1-medlemmer af foreningen kan vælges til 

 bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster: Formand, næstformand og kasserer. 

 Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved 

 bestyrelsesmøder. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person. Ved 

 tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 Stk. 2. Der afholdes to bestyrelsesmøder pr. semester. Et i starten af semestret, og et i slutningen. Disse møder er som udgangspunkt obligatoriske for medlemmer af bestyrelsen, og her må kun bestyrelsesmedlemmer deltage. 

Hvis bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage i disse møder, skal der foreligge en gyldig grund, som vurderes af formanden inden udeblivelsen. 

Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er tilstede, kan vedkommende give fuldmagt til et udvalgsmedlem, kan vedkommende stemme i afstemninger i bestyrelsen.

Ønskes der information formidlet fra andre udenfor bestyrelsen, kan dette bringes på bane af et bestyrelsesmedlem, som har fået dette at vide.

På bestyrelsesmøder diskuteres de overordnede mål, retninger og økonomiske beslutninger, som repræsenterer SAKS som forening. 

Der afholdes månedsmøder hver måned. Disse møder er åbne, og aktive medlemmer såvel som passive SAKS-medlemmer samt ikke-medlemmer må gerne deltage. Her diskuteres status på kurser, foredrag, mv. Disse møder er ikke obligatoriske for bestyrelsesmedlemmer, men der SKAL være minimum én fra hvert udvalg repræsenteret til hvert månedsmøde, for at sikre et sammenhængende møde. 

Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil, og har ansvar for og råderet over foreningens udstyr og økonomiske midler. Medlemmer holdes økonomisk ansvarlig for lånt udstyr. 

 Stk. 3. Hvis bestyrelsesmedlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen

ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres til en generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages. Denne beslutning træffes ved almindeligt flertal. 

 Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle 

 samarbejdsorganisationer og firmaer. 

 Stk. 5. Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle 

 oplysninger vedrørende foreningens virke. 

Stk. 6. Medlemmer, som kontinuerligt  skylder foreningen penge for enten medlemskab eller kurser, ekskluderes fra foreningen på ubestemt tid.

 

  § 7 Udvalg  

 Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller delegere opgaver til medlemmer. 

 

§ 8 Ordinær generalforsamling  

I starten af hvert efterårssemester afholdes ordinær generalforsamling og samtidig konstituerende bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse vælges og posterne fordeles.  Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte. 

 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

 1) Valg af dirigent og referent 

 2) Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og godkendelse af dagsorden 

 3) Formandens beretning 

 4) Beretning fra nedsatte udvalg 

 5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

 6) Fastlæggelse af kontingenter 

 7) Godkendelse af budget 

 8) Behandling af indkomne forslag 

 9) Valg af bestyrelse 

10) Fordeling af poster

 11) Eventuelt 

Fordeling af poster foregår på følgende måde:

  1. Alle poster skrives op på tavlen. Efterfølgende får alle 10 min til at overveje, hvilke poster de ønsker at stille op til - der er ikke et maksimalt antal poster, som man kan stille op til.

  2. Skiftevis noteres for hver opstillet person, hvilke poster de stiller op til - i prioriteret rækkefølge.

  3. Posterne fordeles.

  1. Hvis der er det tilstrækkelige antal opstillede til en post, så noteres dette først og denne post tildeles den opstillede person.

  2. Hvis der er flere opstillede til en post, end hvad der er af bestyrelsespladser, så skal der stemmes om det  anonymt med stemmesedler:

  • Start med den post, som flest opstillede medlemmer har som deres førsteprioritet - og så videre.

 

 Alle type-1 medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger. Forslag skal være formanden i 

 hænde mindst 8 dag før generalforsamlingen. 

 Stk.2.

Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse, med mindre andet er angivet, 

 blandt de fremmødte medlemmer. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller 

 dirigenten ønsker det. 

Stk.3.

Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31. august 

Stk. 4.

Alle organisationens medlemmer, der senest syv dage inden generalforsamlingen har betalt 

forfaldent kontingent, er stemmeberettigede.

Stk 5. 

Det er kun fremmødte medlemmer(og andre stemmeberettigede) som kan stemme ved generalforsamling. Hvis man helt er forhindret i at møde op, kan man anmode bestyrelsen om dispensation, som senest skal være bestyrelsen i hænde ved sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling. Der skal være over 50% af bestyrelsen som godkender dispensationen før stemmen vil være gyldig. 

Stk 6.

Hvis der er flere SAKS-medlemmer, der stiller op til en bestyrelsespost (bestående af 2 eller flere personer), så har alle stemmeberettigede medlemmer 2 stemmer per post der stemmes om. 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 

 type 1 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det forslag, der ønskes behandlet. 

 Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel. Forslag til behandling skal være formanden i 

 hænde senest 5 dage før den ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 10 Foreningens opløsning      

Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal af de stemmeberettigede 

medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk.2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende 

 generalforsamlinger. 


 

§ 11 Procedure for vedtægtsændringer

Stk 1. For ændring af nærværende vedtægter kræves beslutning på en generalforsamling med 2/3 

stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

§ 12 Ikrafttræden

 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 3. oktober 2013

§ 13 Tegningsregler

Stk. 1: På vegne af foreningen har formand, næstformand, sponsor-ansvarlige og kasserer fuldmagt til at indgå aftaler med personer udenfor foreningen.

 

Stk. 2: Kasseren disponerer over foreningens konto, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti. Formanden har til enhver tid ret til at gennemgå kontoens posteringer.

 

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

bottom of page